Νέο βιβλίο “Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας” του Καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας, Βασίλειου Τσίγκου

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Ἡ ἀνά χεῖρας ἐπίτομη Δογματική ἐπιχειρεῖ νά ἐκθέσει μέ ἀκρί­βεια καί νά ἑρ­μη­­νεύ­­σει, κατά τό δυνατόν, πληρέστερα τό πε­ριεχό­­με­νο τῆς πίστεως καί τῆς κα­τα­γεγραμμένης ἐμπει­ρίας, τοῦ “εὐσεβοῦς φρο­νή­­­ματος” καί τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Τά δόγματα, πού εἶναι οἱ περιεκτικές προτάσεις πίστεως τῆς ἐκ­κλη­σιαστικῆς κοινό­τη­τας στήν Ἁγία Τριάδα καί τόν Χρι­στό σέ μία μακραίωνη συνέ­χεια καί ἀδιάκοπη ἑνότητα ζωῆς καί θεολογίας, προ­σελκύουν καί σήμε­ρα, ἐνδε­χο­μένως περισσό­τε­ρο, τό ἐρευ­­­­­­νη­τικό ἐν­δια­­φέ­­ρον ὀρθο­δό­­ξων θεολόγων ἀλλά καί ἑτε­ρο­δό­ξων μελετη­τῶν καί πολλῶν θύραθεν συγγραφέ­ων.

Λαμβάνοντας σοβαρά ὑπόψη τήν εὐρύτερη ἐνασχόληση μέ τήν ἔκθε­ση καί τή θεολογική σημασία τῶν ὀρθῶν δογ­­μά­των τῆς πί­στεως καί τῶν προεκτάσεών τους στή ζωή τοῦ σύγ­χρο­νου ἀνθρώ­που, πα­ράλ­ληλα μέ τήν αὐξα­νό­με­νη γλωσ­σική δυ­σκο­λία προσέγγι­σης, ἀναδί­φη­σης καί κατανόησης τῶν κει­­με­νι­­κῶν μαρ­τυ­ριῶν, θε­ω­­ροῦ­με ὅτι ἔχει κατα­­στεῖ ἐπι­τα­­κτι­­κή πλέον ἡ ἀνά­­­γκη τῆς ἐκ νέου προσέγγισης καί διερεύνησης τῶν θεμά­των πού ἐμπεριέχει ἡ Δογ­­­μα­­τική τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας.

Συγκεκριμένα, ἡ διερεύνηση αὐτή στό παρόν συγγραφικό ἐγχεί­ρη­μα ἐπικεντρώνε­ι τό ἐνδιαφέρον τοῦ συγγραφέα στήν ἀνά­­δει­ξη τῶν στοι­χείων ἐκεί­νων πού ἀπο­σα­­φηνίζουν καί ἑρμη­νεύουν ἀκριβέστερα τό θε­ο­λο­γικό περιε­χό­­μενο τῶν δογμάτων τῆς Ἐκ­κλησίας καί τῶν συνε­πειῶν καί ἐφαρ­μογῶν τους στή ζωή τῶν με­­λῶν της. Μέ τόν τρόπο δέ ἀνά­πτυξης καί παρουσίασής τους στίς θεματικές πε­ρι­οχές τῆς Δογ­μα­τι­κῆς, ἐπιδιώκεται ἡ ἐπίτευξη, κατά τό δυνατόν, τῆς ἐπιζητού­με­­νης σμίκρυνσης τῆς ἀπό­­­­­στα­σης μεταξύ τῆς θεο­λο­γίας τῆς Ἐκκλη­σίας καί τῆς σύγχρονης θεολογικῆς ἔρευνας.

Στήν προσπά­θειά του γιά τή διεξοδική ἐξέταση τῶν κυ­ριο­τέ­­ρων πτυχῶν τοῦ πε­­ρι­ε­χομένου τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, σέ δια­χρο­­νία καί συγ­χρο­­νία μέ τόν τρόπο ζωῆς τῶν μελῶν τοῦ ἐκκλη­σια­στι­κοῦ σώμα­τος, συ­νει­σφέ­ρουν οὐσιαστικά καί δημιουργικά ἡ λει­τουρ­γική συ­­­νύ­­παρ­ξη, ἡ ἄρ­ρη­­κτη σύνδεση καί συσχέτιση τῆς Δογματικῆς μέ τή βι­βλι­κή μα­ρ­­τυρία καί τήν πατερική πα­ράδοση, μέ τό ἦθος καί τή λα­τρεία, μέ τή θεωρία καί τήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ θεολογική καί ἱστο­ρική τεκ­μηρίωση τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς πί­στεως ἀκολουθεῖ “τάς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεο­λο­γίας καί τό τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβές φρό­­νη­μα” (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας).

Τοῦτο ἀποτυπώ­νε­ται στά μνη­­­­μεῖα τοῦ ὑπερδισχιλιετοῦς πο­λι­­τι­­σμοῦ λό­γου καί τέ­χνης, πού παράγει ἐν παντί τόπῳ καί χρόνῳ ἡ Ἐκ­κλη­σία καί γνωστοποιεῖται ἀπευθείας ἀπό τούς φο­ρεῖς τῆς χα­ρι­σματικῆς της ζωῆς. Ἐξάπαντος, ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα δέν μπορεῖ νά ἀγνο­­ήσει ἤ νά ὑπο­βαθμίσει τήν ἀνα­γκαι­­ό­τη­τα μιᾶς σύγ­­χρο­­νης ἐκφο­ρᾶς τῆς θεολο­γι­κῆς μαρ­τυρίας σέ εἰλικρινή καί γόνιμο διά­λο­γο μέ τά θε­με­­λιώ­­δη προ­βλή­­­μα­τα, τίς ἀπο­­­ρίες καί τίς ἀναζη­τήσεις τοῦ ση­με­ρινοῦ ἀν­θρώ­που. Τό τε­λευ­­ταῖο κρί­νε­ται ἰδι­­­αι­­­­τέ­ρως ση­­μα­­ντικό καί ἄκρως ἐπί­καιρο γιά τήν ἐ­ποχή μας, ἡ ὁποία ἔχει χα­ρα­­­κτη­ρισθεῖ ὡς αἰώ­νας τῆς ἀνθρω­πο­λογίας.

 Ἀντί εἰσαγωγῆς ἐπισημαίνονται τά θεολογικά πρότερα στό ὀρθό­δοξο δόγμα καί τή Δογ­μα­­τι­κή. Ἀναμφιβόλως, αὐτά ἔχουν θε­ο­λο­γικό χαρα­κτή­ρα, συν­δέο­νται ἄρρηκτα καί ὀργα­νι­κά μέ τό πε­ριεχόμενο τῆς Δογ­ματικῆς καί συμ­­βάλλουν στήν κα­λύ­τερη καί εὐχε­ρέ­στε­ρη μελέτη καί ἐξοικείωση μέ τά δόγματα τῆς πίστεως.

Στό θεματικό κορμό τῆς Δογματικῆς, πέραν τῆς διδασκαλίας περί τῶν θεοφανειῶν ὡς πηγῆς θεογνωσίας, περί τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Χρ­ι­στοῦ καί τῆς Ἐκ­κλη­σίας, πε­ρι­­λαμ­βά­νο­νται καί συ­νε­­­ξετά­ζο­­νται οἱ ἐπιμέρους ἑνό­τητες τῆς περί Ἁγίου Πνεύματος καί ἱερῶν μυ­στη­ρίων δι­­δα­σκαλίας (ὡς μέ­­σων καί τρόπου θε­ρα­πείας καί σωτη­ρίας τοῦ ἀνθρώ­που ἤ ὡς λόγου περί τῆς ἐν Χρι­­στῷ ζωῆς τοῦ κόσμου), καθώς ἐπί­σης ζητήματα περί τοῦ ἀνθρώπου (ἀπό τή δη­μι­ουργία στή θέωση) καί περί τῶν ἐσχάτων (ἀνα­και­νισμός τῆς κτί­σεως, ἐσχα­το­λο­γική τε­λείωση “…καί ζωήν τοῦ μέλ­λοντος αἰῶνος”). Ἡ παρουσίασή τους γίνε­ται στό πλαίσιο μιᾶς ἀλληλοπε­ρι­χωρούμενης ἑνότητας καί ἐσώ­τατης σύνδε­σης, καθώς ὅλα συ­να­παρ­τίζουν τήν πίστη, τή ζωή καί τή διδα­σκα­λία τῆς Ἐκκλησίας σέ ὁλόκληρη τήν ἱστορική της διαδρομή.

Τό παρόν σύγγραμμα ἀποσκοπεῖ στήν ἐξυπηρέτηση τῶν δι­δα­κτικῶν ἀναγκῶν τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογίας καί γενικῶς ὅσων ἐπι­δει­κνύουν φιλομάθεια περί τά δογματικά θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλησίας. Πρός τοῦτο ἐπιλέγεται ἡ χρήση σ’ αὐτό συντετμημένων ὑπο­ση­μει­ώσεων, περί τῶν ὁποίων λεπτομέρειες παρατίθενται στόν πί­να­κα τῆς Βι­βλι­ο­γρα­­φίας, πρός πληρέστερη ἐνημέρωση τῶν ἐνδιαφε­ρο­μένων εἰδικῶν καί μή μελετητῶν.

  Ὁλοκληρώνοντας μέ τή χάρη τοῦ ἐν τριάδι Θεοῦ τήν παρούσα ἔκδο­ση τῆς συγγραφικῆς μας κατάθεσης καί παρα­δί­δοντάς την στούς ἀγαπητούς καί καλοπροαίρετους ἀναγνῶστες, εὐελ­πι­στοῦ­με νά γίνει ἀφορμή καί νά δώ­σει καί σέ ἄλλους ὤθηση νά προ­χωρήσουν σέ πε­ραιτέρω μελέτη τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος.

Ἡ ἐργασία μας ἀφιερώνεται σέ ὅσους, στή σημερινή ἐποχή τῶν πολλῶν προβλημάτων, ἀδιεξό­δων καί ποικίλων ἀνα­ζη­τή­σ­εων, ἐξα­κολουθοῦν ὡς ἀλη­θι­νοί “ἐρα­στές” νά ἐπι­­λέ­γουν νά ἐρευνοῦν “τό ἐνα­πόθετον καί κεκρυμ­μέ­νον κάλλος τῶν ὀρθ­ῶν δογ­μάτων τῆς πί­στεως”. Προ­δή­λως, αὐ­τοί θά ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι ζοῦν, κι­νοῦ­νται καί ὑπάρ­χουν ἐπειδή ἀκριβῶς τούς συντηρεῖ, τούς συνέχει καί τούς συ­ν­τρο­­φεύει παντοτινά “ἡ χάρις τοῦ Κυ­ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγά­πη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοι­νωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”.

 

Θεσσαλονίκη, 4 Ἰουνίου 2017

Κυριακή τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς

Βασίλειος αθ. Τσίγκος

Δείτε/κατεβάστε τα περιεχόμενα του βιβλίου απο εδώ

Επίσκεψη του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Ιασίου, π. Sava Viorel, στο Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας

Τις επόμενες μέρες θα επισκεφτεί το Τμήμα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Ιασίου, καθηγητής Λειτουργικής, π. Sava Viorel, ο οποίος θα δώσει τις ακόλουθες διαλέξεις:

Τη Δευτέρα 18/9 και ώρα 17.00 είναι προσκεκλημένος του Αναπλ. Καθηγητή Μιλτ. Βάντσου και θα μιλήσει με θέμα: “The Romanian Orthodox position on social issues”.

Την Τρίτη 19/9 και ώρα 17.00 είναι προσκεκλημένος του Επίκ. Καθηγητή π. Χρυσοστόμου Νάσση και θα μιλήσει με τα εξής θέματα:

“Liturgical Language in the Romanian Orthodox Church – A historical, Theological and Cultural Perspective”
“The Work of Fr. Ene Braniste (the greatest Romanian liturgust) in the Context of the Contemporary Liturgical Research”

Και τις δύο μέρες οι διαλέξεις του Καθηγητή π. Sava Viorel θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου.

Διεξαγωγή επιστημονικής ημερίδας με τίτλο “Εκκλησία και Σύνταγμα-Το ζήτημα της αναθεώρησης” στις 27/9/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας συμμετέχει ο Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και Διευθυντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών Συμεών Πασχαλίδης, ενώ στην Α’ συνεδρία προεδρεύει και συντονίζει ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος και Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Αθανάσιος Καραθανάσης.

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνεται ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Δημήτριος Νικολακάκης με εισήγηση με θέμα “Η σχέση των άρθρων 3 παρ.1 και 13 του Συντάγματος ως προς την τυπική ισχύ των Ιερών Κανόνων”.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας παρατίθεται παρακάτω:

Ζ΄ Διεθνής Συνάντηση του Studium Historicorum στην Ανάφη (2017)

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Ζ´ Διεθνούς Συνάντησης της Ανάφης, με θέμα: «Το Ρωμαϊκό Μιλάνο των Χριστιανών» (Milan: The Roman City of Christians) που διήρκεσαν από την Τετάρτη 23 έως και την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στη Μονή Παναγίας Καλαμιώτισσας, μετοχίου της Μονής Προφήτου Ηλιού Θήρας, ο καθηγούμενος της οποίας, αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Γαβαλάς, κήρυξε και τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου.
Στη φετινή συνάντηση συμμετείχαν και οι καθηγητές Philippe Blaudeau (Professeur d’Histoire romaine, Université d’Angers/CERHIO FRE, Γαλλία), Pablo Argárate (Professor, Katholisch-Theologische Fakultät. Karl-Franzens-Universität Graz, Αυστρία), Σοφία Παπαϊωάννου, (Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ), Άννα Χρυσογέλου–Κατσή (Αν. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ), Eleni Gousgounis (Assistant professor of Finance, Stevens Institute of Technology, ΗΠΑ) και η Έλενα Γιαννακοπούλου (Επ. Καθηγήτρια Κανονικού Δικαίου και Διδασκαλίας Οικουμενικών Συνόδων, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, ΕΚΠΑ).
Στο Συνέδριο πραγματοποιήθηκαν τριάντα τρεις εισηγήσεις, ενώ συμμετείχαν συνολικά 42 φοιτητές και φοιτήτριες. Το Studium Historicorum της Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε φέτος με πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπ. διδάκτορες. Οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επιπέδου ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και σε ένα πλήρες πρόγραμμα μοναστικών ακολουθιών. Επίσης, αποφασίστηκε ότι το θέμα της επόμενης, Η´ Διεθνούς Συνάντησης της Ανάφης (Αύγουστος 2018), θα είναι: «Βενετία, η νέα Αλεξάνδρεια».
Οι ανακοινώσεις του παρόντος Διεθνούς Συνεδρίου, καθώς και των προηγουμένων, θα συμπεριληφθούν στο επιστημονικό περιοδικό που θα εκδοθεί στο πλαίσιο του Studium Historicorum Ecclesiasticorum τους προσεχείς μήνες.