Εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Δημοσθένη Κακλαμάνου με θέμα: «Η βυζαντινή αγιολογική παράδοση για τον άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα».

Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργάνωσαν στις 1-2 Νοεμβρίου 2019 το Συνέδριο «Άγιος Ιωάννης ο Ελέημων. 619-2019 μ.Χ. 1400 χρόνια από την Κοίμησή του. Ιστορία – Θεολογία – Πνευματική Ζωή». Στο Συνέδριο συμμετείχε και ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσθένης Κακλαμάνος, παρουσιάζοντας εισήγηση με θέμα: «Η βυζαντινή αγιολογική παράδοση για τον άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα».

Για να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ

 

Νέο βιβλίο: Μιλτιάδης Βάντσος, Η εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος. Ηθική θεώρηση της δουλείας και της πορνείας, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019.

(Από το οπισθόφυλλο)

Στην εποχή μας είναι ισχυρή η τάση να αποτιμώνται με οικονομικούς όρους όχι μόνο τα αγαθά και οι υπηρεσίες, αλλά και ολοένα και περισσότερες πτυχές και δραστη­ριότητες της ζωής. Από την εμπορευματοποίηση φαίνεται ότι δεν εξαιρείται το ανθρώπινο σώμα, κα­θώς η μεγάλη πρόοδος της βιοτεχνολογίας επέτρεψε πολλές νέες δυνατότητες διάθεσης και χρη­σιμο­ποίησης του σώματος, ακόμα και στα αρχικά στάδια της ζωής. Η εμπορευματοποίηση όμως του σώματος δεν είναι μόνο σύγχρονο φαι­νό­μενο, αφού η δουλεία και η πορνεία απο­τε­λούν ευρύτατα διαδεδομένες πρακτικές από την αρχαιό­τητα. Η δουλεία καθι­στά τον άν­θρω­πο εμπόρευμα, του οποίου η κυριότητα ανήκει στον ιδιο­κτή­τη του, ενώ η πορνεία καθιστά το γυ­ναικείο σώμα αντικείμενο που προ­σφέ­ρε­ται επ’ αμοι­βή για τη σεξουαλική ικανοποίηση του πε­λάτη.

Τα δύο αυτά θέ­ματα παρουσιάζουν πολλές ομοιό­τητες ως προς τους ηθικούς προ­βλη­ματι­σμούς που εγείρουν, οι οποίοι αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αξιοπρέπεια, στην ελευ­θε­ρία του αν­θρώ­που, στην ισοτιμία των δύο φύλων και στην κοινωνική ωφέλεια, ενώ η μελέτη τους είναι εξαιρετικά εν­διαφέ­ρουσα και χρή­σιμη, τόσο για την ευρύτερη προσέγγιση των εν λόγω θε­μάτων όσο και για την καλύτερη κατα­νόη­ση των σύγχρονων μορφών εμπο­ρευ­μα­το­ποίη­σης του σώματος, όπως είναι η διακίνηση ανθρώ­πων με σκοπό την πορνεία. Στη συνάφεια της παρούσας μελέτης γίνεται αναφορά στο ιστο­ρικό πλαίσιο που επέ­τρε­ψε την εφαρ­μογή τους, στην πρόσληψή τους στο θρησκευτικό, πολι­τιστικό και κοι­νω­νικό περι­βάλλον της αρχαιό­τητας και των νεότερων χρό­νων, όπως επίσης και στην αντι­μετώ­πισή τους από την έν­νομη τάξη. Ο προ­βλη­ματισμός όμως επι­κεντρώνεται στην ηθι­κή διάσταση της δουλείας και την πορνείας, με την εξέταση τόσο της φιλο­σοφικής όσο και της θεολογικής προ­σέγ­γισης. Σε αυτή προβάλλονται οι θέσεις του φεμινιστικού κινήματος, η καντιανή επι­χειρη­ματο­λογία για την αξιοπρέπεια του αν­θρώ­που, καθώς και η διδασκαλία της ορθόδοξης ηθι­κής για το άν­θρω­πο ως πρόσωπο κατ’ εικόνα Θεού και για την ιερότητα του μυστηρίου του γά­μου. Λαμ­βά­νο­ντας υπόψη τις ιδιαι­τε­ρότητες κάθε ζητήματος, τί­θε­νται τα επιμέρους ερωτή­ματα και εξε­τά­ζε­ται διεξοδικά η σχετική ηθική επιχει­ρη­ματο­λογία.

https://www.ostraconpublishing.com/bantsos-miltiadhs/h-emporeymatopoihsh-toy-an8rwpinoy-swmatos

Εισήγηση του Αναπλ. Καθηγητή Μιλτιάδη Βάντσου σε Θεολογική Ημερίδα για την αυτοχειρία

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας και το Παράρτημα Αιτωλοακαρνανίας της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων συνδιοργάνωσαν το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 Θεολογική Ημερίδα με θέμα: «Η αυτοχειρία ως πρόκληση προς το σύγχρονο θεολογικό και εκκλησιαστικό λόγο». Σε αυτή συμμετείχε και και ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, Μιλτιάδης Βάντσος, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Αυτοχειρία: Ο ηθικός προβληματισμός και η χριστιανική προσέγγιση».

Η Ημερίδα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ιεράς Μητροπόλεως στο Παναιτώλιο. Περισσότερα για αυτήν βλ. http://kosmasaitolos.blogspot.com/2019/10/blog-post_21.html.

Περίληψη της εισήγησης του Μ. Βάντσου

Το φαινόμενο της αυτοχειρίας είναι διαχρονικό και καταγράφεται σχεδόν σε κάθε κοινωνία και εποχή. Ο περιορισμός όμως του ανθρώπου στην ατομικότητά του, η αποδυνάμωση των οικογενειακών, συγγενικών και φιλικών δεσμών, καθώς και η έμφαση που δίνεται στην εποχή μας στην αυτονομία του ανθρώπου φαίνεται να ευνοούν και να ενισχύουν την τάση να καθορίζει ο άνθρωπος το τέλος της ζωής του. Η αυτοκτονία και η ευθανασία ως μορφή υποβοηθούμενης αυτοκτονίας προβάλ­λονται συχνά ως πράξεις ελευθερίας που οδηγούν σε έναν αξιοπρεπή θάνατο. Αντι­θέτως, η χριστιανική διδασκαλία καθορά τη ζωή ως ένα πολύτιμο δώρο του Θεού, που καλείται ο άνθρωπος να διαχειριστεί με πίστη και εμπιστοσύνη προς Αυτόν και προβάλλει την εν Χριστώ αγάπη και ελπίδα. Αντιμετωπίζει την αυτοκτονία ως πράξη που εκφράζει όχι την πραγματική ελευθερία, αλλά απελπισία και ένα τραγικό αδιέξοδο. Δεν υποτιμά τις οδύνες και δυσκολίες της ζωής αλλά τις νοηματοδοτεί στη συνάφεια της εν Χριστώ ζωής και διδάσκει την αγάπη και τη συμπαράσταση σε κάθε αναξιοπαθούντα.

Διεθνές Συνέδριο “Αθανάσιος Αλεξανδρείας και Ιλάριος Πικταβίου: Μεταξύ Ανατολής και Δύσης”

5-7 Νοεμβρίου 2019
Αμφιθέατρο ΠΙΠΜ – Ιερά Πατριαρχική Μονή Βλατάδων και Αμφιθέατρο Δ΄-Θεολογική Σχολή ΑΠΘ

Εισήγηση του Αναπλ. Καθηγητή Μιλτιάδη Βάντσου με θέμα: «Nature and nonhuman beings from an orthodox point of view».

Το Πανεπιστήμιο του Hagen της Γερμανίας διοργάνωσε στις 30 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2019 το 6. International Summer School «Bioethics in Context» στο Trogir της Κροατίας με θέμα «Human Beings – Nonhuman Beings – Nature». Σε αυτό συμμετείχαν καθηγητές με τους υποψ. διδάκτορές τους από επτά χώρες, παρουσιάζοντας εισηγήσεις από φιλοσοφική και θεολογική άποψη για τη θεώρηση των μη ανθρώπινων όντων στο πλαίσιο της σύγχρονης βιοηθικής. Μεταξύ αυτών συμμετείχε και ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος, Μιλτιάδης Βάντσος, ο οποίος παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Nature and nonhuman beings from an orthodox point of view». Συμμετείχαν, επίσης, οι υποψ. διδάκτορες του Τμήματος Obrad Karanovic και Τάνια Φαρμάκη, καθώς και η απόφοιτος του Τμήματος Αδαμαντία Ζέζιου.

Διδασκαλία του Αναπλ. Καθηγητή Μιλτιάδη Βάντσου στο Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

Ο Αναπλ. Καθηγητή Μιλτιάδης Βάντσος επισκέφτηκε το Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου, όπου έδωσε δύο διαλέξεις στις 12 και 13 Ιουνίου 2019. Η πρώτη είχε το θέμα: «‘Nachsicht üben’? Die ‘Oikonomia’ im Verständnis der Orthodoxen Ethik», ενώ η δεύτερη το θέμα: «Problemfelder einer Theologie der Ehe im orthodoxem Verständnis».

Επιστημονική Ημερίδα της ειδίκευσης του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Θεολογία” με θέμα: “Η ανάγκη επανευαγγελισμού σήμερα”

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, οι κ.κ. Καθηγητές και οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες των Τομέων: 1. Δίκαιο, Οργάνωση, Ζωή και Διακονία της Εκκλησίας και 2. Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ είχανε τη χαρά και συνάμα την μεγάλη τιμή να φιλοξενηθούνε στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπολεως, όπου και ολοκληρώσανε τις παραδόσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου της Ειδίκευσης: Εφαρμοσμένη Θεολογία, πραγματοποιώντας Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Η ανάγκη επανευαγγελισμού σήμερα”, στην οποία εισηγητές ήταν Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες των δυο Τομέων που απαρτίζουν την ως άνω Ειδίκευση.

Η Ημερίδα έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης ΕλευθερουπολεωςΆγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος“, προνοια και αγάπη του Αρχιμ. Χριστοδούλου Αναγνωστόπουλου, εφημερίου του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Νέας Ηρακλείτσας και πτυχιούχου του Τμήματος μας, κατόπιν σεπτής αδείας και ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου.

Η Ημερίδα, ξεκίνησε με σύντομους χαιρετισμούς του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μπένου, Πρωτοσυγκέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως, του κ. Θεοδώρου Γιάγκου, Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, του Πρωτ. Αθανασίου Γκίκα, Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και του κ. Ηρακλή Ρεράκη, Διευθυντή του Τομέα: Δίκαιο, Οργάνωση, Ζωή και Διακονία της Εκκλησίας.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας αποτελούνταν από τρεις συνεδρίες, όπου οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες ανέπτυξαν τις έγκριτες επιστημονικές εισηγήσεις τους περί του θέματος του επανευαγγελισμού του κόσμου, μέσα από ένα ευρύ κατάλογο θεματικών περιοχών, ήτοι της Παιδαγωγικής, της Ποιμαντικής και Ποιμαντικής Ψυχολογίας, του Κανονικού Δικαίου, της Κοινωνιολογίας, της Ηθικής, της Λατρείας και της Τέχνης.

Συμμετοχή της καθηγήτριας Κυριακούλας Παπαδημητρίου στην 74η Συνάντηση της Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS)

Η 74η ετήσια επιστημονική συνάντηση της διεθνούς εταιρείας καινοδιαθηκικών σπουδών SNTS πραγματοποιήθηκε στο Marburg της Γερμανίας από 30 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2019. Στο κορυφαίο αυτό συνέδριο συναντήθηκαν 320 επιστήμονες, που ήλθαν και από τις 5 ηπείρους και συζήτησαν θέματα αιχμής της σύγχρονης έρευνας για τη μελέτη της Καινής Διαθήκης, καταθέτοντας και ανταλλάσσοντας απόψεις στις μεγάλες και στις μικρότερες διαλέξεις του, καθώς και στα πολλαπλά σεμινάριά του. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και από τη Θεολογική Σχολή του συμμετείχε η καθηγήτρια του Τμήματός μας, μέλος της SNTS, Κυριακούλα Παπαδημητρίου, η οποία παρακολούθησε το Σεμινάριο «The Greek of the New Testament (Τα Ελληνικά της Καινής Διαθήκης)» και έλαβε μέρος ενεργά στις εργασίες του. Τα θέματα που απασχόλησαν το σεμινάριο ήταν «Classical Greek Constructions in the Gospel according to Mark (Κλασικές αρχαιοελληνικές συντάξεις στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο)» με εισήγηση του Αμερικανού καθηγητή James Voeltz, «Linguistic Stylistics and the Possibilities of New Testament (Γλωσσολογική υφολογία και οι δυνατότητες για την Καινή Διαθήκη)» με εισήγηση του Καναδού καθηγητή Stanley Porter, και «Semitisms in the Gospel of Luke (Σημιτισμοί στο Ευαγγέλιο του Λουκά)» με εισήγηση του Ολλανδού καθηγητή Adelbert Denaux.

Εισήγηση του Αναπλ. Καθηγητή Μιλτιάδη Βάντσου με θέμα: «Επεξεργασία του ανθρωπίνου γονιδιώματος: πρόοδος ή αλαζονεία;»

Ο Σύλλογος Θεολόγων «Μέθεξις» διοργάνωσε το Σάββατο 8 Ιουνίου θεολογική ημερίδα με τίτλο:«Γονίδιο θεϊκής προέλευσης. Γονιδίωμα: Άνθρωπος ανταλλακτικό ή αντικείμενο έρευνας και πειραματισμού». Στην ημερίδα αυτή συμμετείχε και ο Αναπλ. Καθηγητής Μιλτιάδης Βάντσος, ο οποίος μίλησε με θέμα: “Επεξεργασία του ανθρωπίνου γονιδιώματος: πρόοδος ή αλαζονεία;