Νέο βιβλίο: Μιλτιάδης Βάντσος, Η εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος. Ηθική θεώρηση της δουλείας και της πορνείας, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019.

(Από το οπισθόφυλλο)

Στην εποχή μας είναι ισχυρή η τάση να αποτιμώνται με οικονομικούς όρους όχι μόνο τα αγαθά και οι υπηρεσίες, αλλά και ολοένα και περισσότερες πτυχές και δραστη­ριότητες της ζωής. Από την εμπορευματοποίηση φαίνεται ότι δεν εξαιρείται το ανθρώπινο σώμα, κα­θώς η μεγάλη πρόοδος της βιοτεχνολογίας επέτρεψε πολλές νέες δυνατότητες διάθεσης και χρη­σιμο­ποίησης του σώματος, ακόμα και στα αρχικά στάδια της ζωής. Η εμπορευματοποίηση όμως του σώματος δεν είναι μόνο σύγχρονο φαι­νό­μενο, αφού η δουλεία και η πορνεία απο­τε­λούν ευρύτατα διαδεδομένες πρακτικές από την αρχαιό­τητα. Η δουλεία καθι­στά τον άν­θρω­πο εμπόρευμα, του οποίου η κυριότητα ανήκει στον ιδιο­κτή­τη του, ενώ η πορνεία καθιστά το γυ­ναικείο σώμα αντικείμενο που προ­σφέ­ρε­ται επ’ αμοι­βή για τη σεξουαλική ικανοποίηση του πε­λάτη.

Τα δύο αυτά θέ­ματα παρουσιάζουν πολλές ομοιό­τητες ως προς τους ηθικούς προ­βλη­ματι­σμούς που εγείρουν, οι οποίοι αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αξιοπρέπεια, στην ελευ­θε­ρία του αν­θρώ­που, στην ισοτιμία των δύο φύλων και στην κοινωνική ωφέλεια, ενώ η μελέτη τους είναι εξαιρετικά εν­διαφέ­ρουσα και χρή­σιμη, τόσο για την ευρύτερη προσέγγιση των εν λόγω θε­μάτων όσο και για την καλύτερη κατα­νόη­ση των σύγχρονων μορφών εμπο­ρευ­μα­το­ποίη­σης του σώματος, όπως είναι η διακίνηση ανθρώ­πων με σκοπό την πορνεία. Στη συνάφεια της παρούσας μελέτης γίνεται αναφορά στο ιστο­ρικό πλαίσιο που επέ­τρε­ψε την εφαρ­μογή τους, στην πρόσληψή τους στο θρησκευτικό, πολι­τιστικό και κοι­νω­νικό περι­βάλλον της αρχαιό­τητας και των νεότερων χρό­νων, όπως επίσης και στην αντι­μετώ­πισή τους από την έν­νομη τάξη. Ο προ­βλη­ματισμός όμως επι­κεντρώνεται στην ηθι­κή διάσταση της δουλείας και την πορνείας, με την εξέταση τόσο της φιλο­σοφικής όσο και της θεολογικής προ­σέγ­γισης. Σε αυτή προβάλλονται οι θέσεις του φεμινιστικού κινήματος, η καντιανή επι­χειρη­ματο­λογία για την αξιοπρέπεια του αν­θρώ­που, καθώς και η διδασκαλία της ορθόδοξης ηθι­κής για το άν­θρω­πο ως πρόσωπο κατ’ εικόνα Θεού και για την ιερότητα του μυστηρίου του γά­μου. Λαμ­βά­νο­ντας υπόψη τις ιδιαι­τε­ρότητες κάθε ζητήματος, τί­θε­νται τα επιμέρους ερωτή­ματα και εξε­τά­ζε­ται διεξοδικά η σχετική ηθική επιχει­ρη­ματο­λογία.

https://www.ostraconpublishing.com/bantsos-miltiadhs/h-emporeymatopoihsh-toy-an8rwpinoy-swmatos

Νέο Βιβλίο “Θεοπτία – Θεογνωσία. Μελέτες στη Θεολογία των Ο΄”

Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο΄ που πραγματοποιήθηκε στις 9-11.03.2016 στο ΑΠΘ.

Gottesschau – Gotteserkenntnis
Studien zur Theologie der Septuaginta, Band I
Hrsg. v. Evangelia G. Dafni
[Seeing God – Perceiving God. Studies on the Theology of the Septuagint, Volume I.]
2017. XVI, 274 pages.
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 387

Published in German.
The present volume contains papers presented at the Third International Conference on the Theology of the Septuagint (09.-11.03.2016), held at the Faculty of Theology of the Aristotle University of Thessaloniki. The conference dealt with the question of the extent to which the theology of the oldest fully preserved Greek translation of the Hebrew Bible is to be found in its cultural-historical discourses of seeing God and perceiving God. The common starting point is the conversation of the Hebrew Bible with possible theological tendencies in the Septuagint, which could be recognizable in words, word connections and sentences. Particular attention is paid to approaches which use the ancient Greek literature to clarify the relationship between Hebrew and Greek theological thinking.

Survey of contents

Gottesschau
Emanuel Tov: Textual Problems in the Descriptions of Moses’s Ascent to Mt. Sinai in Exodus 19, 24, 32, 34 – Jan Joosten: Seeing God in the Hebrew Bible and the Septuagint – Hans Ausloos: Beyond Maximalism and Minimalism. The Theophany in 1Kings 19:11–12 and the Theology of the Septuagint

Gottesschau – Gotteserkenntnis
Mario Cimosa: The Revelation and Knowledge of God in the Septuagint: Exodus, the Wisdom Books and Psalms – Ekaterina Matusova: “Seeing” God in Alexandrian Exegesis of the Bible: From Aristobulos to Philo – Gert J. Steyn: “Show me yourself …”: The Reception of Exodus 33:13 (LXX) by Philo of Alexandria – Gillian Mary Clare Bonney: Revelation and Knowledge of God in the Patristic Interpretation of the Septuagint Text of Exodus 33:18–23 – Dmitry Afinogenov: Α Lost Hellenistic Jewish Source of Middle Byzantine Chroniclers: New Fragments – Peter Nagel: ‘God’ constructs at Kirbet Qumran: The sectarian manuscripts and the New Testament – Dimitrios Z. Nikitas: Ut Phoenix. Symbolik und Ambivalenz in der Dichtung des Laktanz

Gotteserkenntnis
Martin Rösel: Wie Gott sich erkennen lässt: Gottesschau und Gotteserkenntnis in der Septuaginta – Raik Heckl: Die Gotteserkenntnis und das Bekenntnis des Darius in Daniel 6,27f. (LXX) als inhaltliches Zentrum von 1Esdras. 1Esdras als Metatext in der spätnachexilischen Literatur – Christoph Elsas: Prozesse kulturgeschichtlicher Prägung bei der Vermittlung heiligen Wissens. Von der assyrischen Prophetie zu den griechischen Chaldäischen Orakeln – Evangelia G. Dafni: Gotteserkenntnis in Platon’s Theaitetus und in der Septuaginta. Kulturkritische und Sprachtheologische Bemerkungen

Νέο βιβλίο “Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας” του Καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας, Βασίλειου Τσίγκου

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Ἡ ἀνά χεῖρας ἐπίτομη Δογματική ἐπιχειρεῖ νά ἐκθέσει μέ ἀκρί­βεια καί νά ἑρ­μη­­νεύ­­σει, κατά τό δυνατόν, πληρέστερα τό πε­ριεχό­­με­νο τῆς πίστεως καί τῆς κα­τα­γεγραμμένης ἐμπει­ρίας, τοῦ “εὐσεβοῦς φρο­νή­­­ματος” καί τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Τά δόγματα, πού εἶναι οἱ περιεκτικές προτάσεις πίστεως τῆς ἐκ­κλη­σιαστικῆς κοινό­τη­τας στήν Ἁγία Τριάδα καί τόν Χρι­στό σέ μία μακραίωνη συνέ­χεια καί ἀδιάκοπη ἑνότητα ζωῆς καί θεολογίας, προ­σελκύουν καί σήμε­ρα, ἐνδε­χο­μένως περισσό­τε­ρο, τό ἐρευ­­­­­­νη­τικό ἐν­δια­­φέ­­ρον ὀρθο­δό­­ξων θεολόγων ἀλλά καί ἑτε­ρο­δό­ξων μελετη­τῶν καί πολλῶν θύραθεν συγγραφέ­ων.

Λαμβάνοντας σοβαρά ὑπόψη τήν εὐρύτερη ἐνασχόληση μέ τήν ἔκθε­ση καί τή θεολογική σημασία τῶν ὀρθῶν δογ­­μά­των τῆς πί­στεως καί τῶν προεκτάσεών τους στή ζωή τοῦ σύγ­χρο­νου ἀνθρώ­που, πα­ράλ­ληλα μέ τήν αὐξα­νό­με­νη γλωσ­σική δυ­σκο­λία προσέγγι­σης, ἀναδί­φη­σης καί κατανόησης τῶν κει­­με­νι­­κῶν μαρ­τυ­ριῶν, θε­ω­­ροῦ­με ὅτι ἔχει κατα­­στεῖ ἐπι­τα­­κτι­­κή πλέον ἡ ἀνά­­­γκη τῆς ἐκ νέου προσέγγισης καί διερεύνησης τῶν θεμά­των πού ἐμπεριέχει ἡ Δογ­­­μα­­τική τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας.

Συγκεκριμένα, ἡ διερεύνηση αὐτή στό παρόν συγγραφικό ἐγχεί­ρη­μα ἐπικεντρώνε­ι τό ἐνδιαφέρον τοῦ συγγραφέα στήν ἀνά­­δει­ξη τῶν στοι­χείων ἐκεί­νων πού ἀπο­σα­­φηνίζουν καί ἑρμη­νεύουν ἀκριβέστερα τό θε­ο­λο­γικό περιε­χό­­μενο τῶν δογμάτων τῆς Ἐκ­κλησίας καί τῶν συνε­πειῶν καί ἐφαρ­μογῶν τους στή ζωή τῶν με­­λῶν της. Μέ τόν τρόπο δέ ἀνά­πτυξης καί παρουσίασής τους στίς θεματικές πε­ρι­οχές τῆς Δογ­μα­τι­κῆς, ἐπιδιώκεται ἡ ἐπίτευξη, κατά τό δυνατόν, τῆς ἐπιζητού­με­­νης σμίκρυνσης τῆς ἀπό­­­­­στα­σης μεταξύ τῆς θεο­λο­γίας τῆς Ἐκκλη­σίας καί τῆς σύγχρονης θεολογικῆς ἔρευνας.

Στήν προσπά­θειά του γιά τή διεξοδική ἐξέταση τῶν κυ­ριο­τέ­­ρων πτυχῶν τοῦ πε­­ρι­ε­χομένου τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, σέ δια­χρο­­νία καί συγ­χρο­­νία μέ τόν τρόπο ζωῆς τῶν μελῶν τοῦ ἐκκλη­σια­στι­κοῦ σώμα­τος, συ­νει­σφέ­ρουν οὐσιαστικά καί δημιουργικά ἡ λει­τουρ­γική συ­­­νύ­­παρ­ξη, ἡ ἄρ­ρη­­κτη σύνδεση καί συσχέτιση τῆς Δογματικῆς μέ τή βι­βλι­κή μα­ρ­­τυρία καί τήν πατερική πα­ράδοση, μέ τό ἦθος καί τή λα­τρεία, μέ τή θεωρία καί τήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ θεολογική καί ἱστο­ρική τεκ­μηρίωση τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς πί­στεως ἀκολουθεῖ “τάς τῶν ἁγίων θεοπνεύστους θεο­λο­γίας καί τό τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβές φρό­­νη­μα” (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας).

Τοῦτο ἀποτυπώ­νε­ται στά μνη­­­­μεῖα τοῦ ὑπερδισχιλιετοῦς πο­λι­­τι­­σμοῦ λό­γου καί τέ­χνης, πού παράγει ἐν παντί τόπῳ καί χρόνῳ ἡ Ἐκ­κλη­σία καί γνωστοποιεῖται ἀπευθείας ἀπό τούς φο­ρεῖς τῆς χα­ρι­σματικῆς της ζωῆς. Ἐξάπαντος, ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα δέν μπορεῖ νά ἀγνο­­ήσει ἤ νά ὑπο­βαθμίσει τήν ἀνα­γκαι­­ό­τη­τα μιᾶς σύγ­­χρο­­νης ἐκφο­ρᾶς τῆς θεολο­γι­κῆς μαρ­τυρίας σέ εἰλικρινή καί γόνιμο διά­λο­γο μέ τά θε­με­­λιώ­­δη προ­βλή­­­μα­τα, τίς ἀπο­­­ρίες καί τίς ἀναζη­τήσεις τοῦ ση­με­ρινοῦ ἀν­θρώ­που. Τό τε­λευ­­ταῖο κρί­νε­ται ἰδι­­­αι­­­­τέ­ρως ση­­μα­­ντικό καί ἄκρως ἐπί­καιρο γιά τήν ἐ­ποχή μας, ἡ ὁποία ἔχει χα­ρα­­­κτη­ρισθεῖ ὡς αἰώ­νας τῆς ἀνθρω­πο­λογίας.

 Ἀντί εἰσαγωγῆς ἐπισημαίνονται τά θεολογικά πρότερα στό ὀρθό­δοξο δόγμα καί τή Δογ­μα­­τι­κή. Ἀναμφιβόλως, αὐτά ἔχουν θε­ο­λο­γικό χαρα­κτή­ρα, συν­δέο­νται ἄρρηκτα καί ὀργα­νι­κά μέ τό πε­ριεχόμενο τῆς Δογ­ματικῆς καί συμ­­βάλλουν στήν κα­λύ­τερη καί εὐχε­ρέ­στε­ρη μελέτη καί ἐξοικείωση μέ τά δόγματα τῆς πίστεως.

Στό θεματικό κορμό τῆς Δογματικῆς, πέραν τῆς διδασκαλίας περί τῶν θεοφανειῶν ὡς πηγῆς θεογνωσίας, περί τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Χρ­ι­στοῦ καί τῆς Ἐκ­κλη­σίας, πε­ρι­­λαμ­βά­νο­νται καί συ­νε­­­ξετά­ζο­­νται οἱ ἐπιμέρους ἑνό­τητες τῆς περί Ἁγίου Πνεύματος καί ἱερῶν μυ­στη­ρίων δι­­δα­σκαλίας (ὡς μέ­­σων καί τρόπου θε­ρα­πείας καί σωτη­ρίας τοῦ ἀνθρώ­που ἤ ὡς λόγου περί τῆς ἐν Χρι­­στῷ ζωῆς τοῦ κόσμου), καθώς ἐπί­σης ζητήματα περί τοῦ ἀνθρώπου (ἀπό τή δη­μι­ουργία στή θέωση) καί περί τῶν ἐσχάτων (ἀνα­και­νισμός τῆς κτί­σεως, ἐσχα­το­λο­γική τε­λείωση “…καί ζωήν τοῦ μέλ­λοντος αἰῶνος”). Ἡ παρουσίασή τους γίνε­ται στό πλαίσιο μιᾶς ἀλληλοπε­ρι­χωρούμενης ἑνότητας καί ἐσώ­τατης σύνδε­σης, καθώς ὅλα συ­να­παρ­τίζουν τήν πίστη, τή ζωή καί τή διδα­σκα­λία τῆς Ἐκκλησίας σέ ὁλόκληρη τήν ἱστορική της διαδρομή.

Τό παρόν σύγγραμμα ἀποσκοπεῖ στήν ἐξυπηρέτηση τῶν δι­δα­κτικῶν ἀναγκῶν τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογίας καί γενικῶς ὅσων ἐπι­δει­κνύουν φιλομάθεια περί τά δογματικά θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλησίας. Πρός τοῦτο ἐπιλέγεται ἡ χρήση σ’ αὐτό συντετμημένων ὑπο­ση­μει­ώσεων, περί τῶν ὁποίων λεπτομέρειες παρατίθενται στόν πί­να­κα τῆς Βι­βλι­ο­γρα­­φίας, πρός πληρέστερη ἐνημέρωση τῶν ἐνδιαφε­ρο­μένων εἰδικῶν καί μή μελετητῶν.

  Ὁλοκληρώνοντας μέ τή χάρη τοῦ ἐν τριάδι Θεοῦ τήν παρούσα ἔκδο­ση τῆς συγγραφικῆς μας κατάθεσης καί παρα­δί­δοντάς την στούς ἀγαπητούς καί καλοπροαίρετους ἀναγνῶστες, εὐελ­πι­στοῦ­με νά γίνει ἀφορμή καί νά δώ­σει καί σέ ἄλλους ὤθηση νά προ­χωρήσουν σέ πε­ραιτέρω μελέτη τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος.

Ἡ ἐργασία μας ἀφιερώνεται σέ ὅσους, στή σημερινή ἐποχή τῶν πολλῶν προβλημάτων, ἀδιεξό­δων καί ποικίλων ἀνα­ζη­τή­σ­εων, ἐξα­κολουθοῦν ὡς ἀλη­θι­νοί “ἐρα­στές” νά ἐπι­­λέ­γουν νά ἐρευνοῦν “τό ἐνα­πόθετον καί κεκρυμ­μέ­νον κάλλος τῶν ὀρθ­ῶν δογ­μάτων τῆς πί­στεως”. Προ­δή­λως, αὐ­τοί θά ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι ζοῦν, κι­νοῦ­νται καί ὑπάρ­χουν ἐπειδή ἀκριβῶς τούς συντηρεῖ, τούς συνέχει καί τούς συ­ν­τρο­­φεύει παντοτινά “ἡ χάρις τοῦ Κυ­ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγά­πη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοι­νωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”.

 

Θεσσαλονίκη, 4 Ἰουνίου 2017

Κυριακή τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς

Βασίλειος αθ. Τσίγκος

Δείτε/κατεβάστε τα περιεχόμενα του βιβλίου απο εδώ

Παρουσίαση βιβλίου για την ευθανασία

Οι εκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ εξέδωσαν το βιβλίο του Βίγκεν Γκουρόιαν, Μπροστά στο τέλος. Η ευθανασία, το νόημα της ζωής και το ‘σύνδρομο του θανάτου’.

Το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε από τον π. Βασίλειο Καλλιακμάνη και Μιλτιάδη Βάντσο σε εκδήλωση που έγινε την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στο πλαίσιο της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στο Περίπτερο 15 της ΔΕΘ.

Αγγελία παρουσίασης καταλογογραφικῶν ἔργων

Τὴν Τρίτη 9η Μαΐου 2017~ ὥρα 19.00 ~ στὸ Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων(ΚΕ.Δ.Ε.Α) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη θὰ γίνει ἡ παρουσίαση τῶν δύο μεγάλων καταλογογραφικῶν ἔργων τοῦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐκδόθηκαν πρόσφατα ἀπ’ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας.

Ακολουθούν η αφίσα και η αγγελία της παρουσίασης

Παρουσίαση βιβλίου

Στο πλαίσιο της 14ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας, πρωτοπρ. Χρυσόστομος Νάσσης, πρόκειται να συμμετάσχει στη δημόσια παρουσίαση του νέου βιβλίου της κ. Μαρίας Παστουρματζή, Αγάπησέ με, των εκδόσεων «Εν πλώ».

Το βιβλίο αυτό είναι ένα μυθιστόρημα που αναφέρεται στη ζωή των λεπρών στη Σπιναλόγκα και εστιάζει στην ευγενική μορφή του ιερέα π. Χρύσανθου Κατσουλογιαννάκη, τον “φύλακα άγγελο” των βασανισμένων αυτών ψυχών.

Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Μάϊου στις 7.30 μ.μ. στο Περίπτερο 15 (Stand 35-39).

 

Μιλτιάδης Βάντσος – Εμμανουήλ Νικολούσης, Η μεταμόσχευση ιστού και οργάνου από ζώντα δότη. Ιατρική και ηθική θεώρηση, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016

Από το οπισθόφυλλο:

Η μεταμόσχευση ιστού και οργάνου έχει καταξιωθεί στην κοινωνία ως μια επιτυχής ιατρική μέθοδος, καθώς εξακολουθεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις η μοναδική ή η καλύτερη μέθοδος για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενή. Η μεγάλη εξάλλου έλλειψη μοσχευμάτων και οι οδυνηρές συνέπειές της υπενθυμίζουν διαρκώς τη σημασία της. Στο πρώτο μέρος αναλύονται από ιατρική άποψη οι δύο μεγάλες κατηγορίες μεταμοσχεύσεων, δηλ. οι μεταμοσχεύσεις μυελού και οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η ηθική διάσταση του θέματος. Αν και η μεταμόσχευση οργάνου από ζώντα δότη είναι σήμερα ηθικά αποδεκτή, τίθενται σημαντικά ερωτήματα σε κρίσιμα επιμέρους θέματα, όπως: αποτελεί η δωρεά οργάνου ηθικό καθήκον του Χριστιανού ως πράξη αγάπης προς τον πλησίον; Είναι σκόπιμος ο συνήθης περιορισμός του υποψηφίου δότη στο πλαίσιο των στενών συγγενών ή μήπως πρέπει να επιτρέπεται η δωρεά σε όποιον δηλώνει πρόθυμος να βοηθήσει το συνάνθρωπό του; Είναι αποδεκτή η δωρεά με βάση το ιατρικό ήθος, αφού ο δότης υφίσταται βλάβη στην υγεία του; Ποια είναι η ενδεδειγμένη ενημέρωση του υποψηφίου δότη και ποια τα όρια της αυτονομίας του; Είναι ηθικά αποδεκτές νέες μέθοδοι δωρεάς οργάνων, όπως π.χ. η διασταυρούμενη μεταμόσχευση; Είναι ηθικά αποδεκτή η οικονομική αποζημίωση του δότη; Είναι ηθικά αποδεκτή η παροχή οικονομικών κινήτρων προς ενθάρρυνση της δωρεάς οργάνου; Είναι ηθικά αποδεκτή η άρση οιωνδήποτε περιορισμών και η εμπορευματοποίηση της προσφοράς οργάνου;
Είναι προφανές ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτήματα αυτά διαφοροποιούν σημαντικά τη μορφή αποδοχής της μεταμόσχευσης από ζώντα δότη και διαμορφώνουν τα όρια, εντός των οποίων αυτή πραγματοποιείται.

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε ή και να κατεβάσετε τα περιεχόμενα του βιβλίου…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΓΚΟΣ, Χάρισμα και Θεσμός στην περί Εκκλησίας διδασκαλία τοῦ Ιεροῦ Χρυσοστόμου

Ακολουθεί ο πρόλογος και τα περιεχόμενα του βιβλίου:

Πρόλογος

Στό νέο πλανητικό περιβάλλον καί τήν ἐκκοσμικευμένη κοι­­νωνία τοῦ εἰ­κο­στοῦ πρώτου αἰώνα ἡ Ὀρθό­δο­ξη Ἐκκλησία, στή συνάντησή της μέ τήν ἑτε­ρό­δο­ξη θεολογία, καί ὄχι μόνο, ἐξακολουθεῖ νά ἔρχεται συ­­χνά ἀντιμέτωπη μέ νέ­ες προ­κλήσεις καί διαφορετι­κές ἑρ­μηνευ­τι­κές προ­σεγγί­σεις, πού ἀφο­­ροῦν τή μαρ­­τυ­ρία, ἀκόμη δέ καί τήν ἴδια τήν ταυτότη­τά της.

Συχνά παρόμοιες ἐξωτερικές καί ἐσωτερικές προκλήσεις, ἀντι­θέσεις ἤ καί δι­αλε­κτικές συγ­κρού­σεις δέν εἶναι ἄγ­νω­­στες ἤ ξε­­­περασμένες καί ἐντός τῆς αὐ­λῆς τῆς ὀρθόδοξης θεο­λο­γίας. Αὐ­­­τές, ἐν πολλοῖς, σχετίζο­νται μέ τήν ἀλ­λοί­ωση καί δια­στρέ­­βλω­­ση τῶν θεολογικῶν κρι­τη­ρί­ων καί ἑρμη­νευ­τικῶν κλει­δι­ῶν τῆς ἐκ­κλη­σιαστικῆς παράδο­σης. Καθώς φαί­νε­ται, δέν ἔχουν ἀκό­μη ἐπουλωθεῖ πλή­ρως τά τραύμα­τα ἀπό τή λεγό­με­νη βαλυ­λώ­νια αἰχ­­μα­­λωσία καί τή ψευδομόρφωση, ἐξαι­τίας ἐπι­­δρά­­σεων καί ἐξαρ­τή­­σεών της ἀπό τή δυτική θεολογική σκέψη.

Οἱ ἀνωτέρω προκλήσεις συνδέονται μέ μείζονα καί οὐσιώ­δη θεολογικά ζητήματα, ὅπως εἶ­ναι ὁ θεσμός καί τό χάρισμα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἤ, ἄλλως, ἡ θε­σμι­κή καί χα­ρισματική της δι­ά­­στα­­ση, μέ ἀποτέλεσμα νά δια­σποῦν τή με­τα­ξύ τους ἑνό­τη­τα, δί­δο­ντας ἔμφα­ση ἄλ­λο­τε στή μία καί ἄλλο­τε στήν ἄλ­λη καί νά φθά­νουν μέχρι τήν ἀμφισβήτηση καί αὐ­τῆς τῆς θεανθρώ­πι­νης φύ­­σης καί ὑπό­στα­σής της. Ἀλλά καί ἡ γενικότερη κρίση ἐμπι­στο­­σύνης καί ἡ κατακρή­μνι­ση τῶν θεσμῶν στή σημερινή κοι­νω­νία δέν εἶναι καθόλου ἄσχετες μέ τό γεγονός ὅτι στή ζωή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας ἐμφα­νί­ζονται (ἐσχάτως ὁλοένα συ­­­­χνό­τερα καί ἐντονότερα) ἀλλοτριωτικές καί διαστρεβλω­τι­κές μορφές θε­σμο­­ποίη­­σής της εἰς βά­ρος τῆς λει­τουρ­γίας τῶν χα­ρι­σμάτων τῶν μελῶν της.Για συνέχεια πατήστε εδώ…

Παρουσίαση του 20ου τόμου της «Μικρασιατικής Σπίθας» στις Σέρρες

img_20161123_0001Το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες, η παρουσίαση του  20ου τόμου της «Μικρασιατικής Σπίθας», περιοδικής έκδοσης της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Σερρών «Ο Άγιος Πολύκαρπος». Στην επιστημονική επιτροπή του περιοδικού συμμετέχει ο Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ και Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Η παραπάνω επετειακή έκδοση φιλοξενεί μέρος των εισηγήσεων που ανακοινώθηκαν στη Διημερίδα «Η Παιδεία στη Δυτική Μικρά Ασία» η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Ιωνική Εστία Θεσσαλονίκης, στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2015.Για συνέχεια πατήστε εδώ…

Μιλτιάδης Βάντσος, Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016

Από το οπισθόφυλλο:

Ἡ βιοηθική ἐπέχει τό ρόλο γέφυρας πού ἐπιχειρεῖ νά συνδέει καί νά φέρνει σέ ἁρμονία τό ἐπιστημονικά ἐφικτό μέ τό ἠθικά ὀρθό. Καί ὅσο περισσότερο τό ἐπιστημονικά ἐφικτό ἐπεκτείνεται σέ ἐπεμβάσεις πού ἀφοροῦν ἀκόμα καί στίς πλέον εὐαίσθητες ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τόσο περισσότερο γίνεται κατανοητή ἡ ἀνάγκη μιᾶς ἠθικῆς ἀξιολόγησης τῶν ἐπεμβάσεων αὐτῶν. Τί εἶναι ὅμως ἠθικά ὀρθό, ποιά εἶναι τά κριτήριά του; Πῶς μποροῦμε νά κρίνουμε, ἄν αὐτό πού καθιστᾶ ἡ ἐπιστήμη ἐφικτό εἶναι ὄντως χρήσιμο καί ὠφέλιμο γιά τόν ἄνθρωπο; Τά ἐρωτήματα αὐτά ἀπασχολοῦν σήμερα ἔντονα τίς ἐπιστῆμες καί τήν κοινωνία καί ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἑνός εὐρύτατου διεπιστημονικοῦ διαλόγου. Ὁ προβληματισμός αὐτός γιά τή βιοηθική ἀπασχόλησε καί τήν πρόσφατα πραγματοποιηθείσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, μεταξύ ἄλλων, προέβαλε τίς ἠθικές ἀρχές τοῦ σεβασμοῦ στήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου καί στή δημιουργία τοῦ Θεοῦ καί ἐπισήμανε τή σημασία μιᾶς ὀρθόδοξης βιοηθικῆς προσέγγισης.

Μιά τέτοια προσέγγιση ἐπιχειρεῖται στό παρόν ἔργο μέ τήν προσδοκία νά ἀναδείξει τόν ὀρθόδοξο ἠθικό προβληματισμό καί μέ τήν πεποίθηση ὅτι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μπορεῖ νά συμβάλει ἐποικοδομητικά στό σχετικό διεπιστημονικό διάλογο. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἐξετάζονται, μεταξύ ἄλλων, σημαντικά θέματα τῆς βιοηθικῆς, ὅπως εἶναι ἡ ἔκτρωση, οἱ διάφορες μέθοδοι ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς, ἡ κλωνοποίηση, τό AIDS καί ἡ εὐθανασία.

Για συνέχεια πατήστε εδώ…